Global Delivery

Pravidla soutěží

TVŮRČÍ SOUTĚŽ

„Soutěž – Barry M není jen kosmetika, je to životní styl“

 

1. KDO A KDY SOUTĚŽ POŘÁDÁ

 1. Jsme obchodní společnost Global Delivery s.r.o., se sídlem Praha 6 – Dejvice,  Thákurova 676/3, PSČ 160 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn.          C 270401, IČO: 05766648 (dále jen „Pořadatel“) a pořádáme v termínu ode dne 6. 3. 2024 do 20. 3. 2024 (dále jen „Doba konání“) tvůrčí soutěž zvanou „Barry M není jen kosmetika, je to životní styl“ (dále jen „Soutěž“) a tímto stanovujeme pravidla a podmínky Soutěže, jejichž znění najdete na internetové stránce https://www.globaldelivery.cz (dále jen „Pořadatel“).

 

2. KDO A JAK SE MŮŽE ZAPOJIT

 1. Do Soutěže se může zapojit každý účastník z České republiky ve věku od 18 let výše (dále jen „Účastník“), který splní podmínky Soutěže.
 2. Každý Účastník (resp. Zástupce) musí mít zřízený a po Dobu konání Soutěže aktivní vlastní profilový účet na sociální síti Instagram (dále jen „Instagram“) a dodržovat pravidla užití Instagram. Pokud Instagram účet Účastníka (resp. Zástupce) z jakéhokoliv důvodu zanikne, můžeme Účastníka ze Soutěže vyřadit.
 3. Každý Účastník se smí účastnit Soutěže pouze i vícekrát, a to více looky – makeupy na dané téma jedním Instagram účtem. Zakázáno je účastnit se Soutěže skrze Instagram účet jiné osoby.
 4. Ze Soutěže může být Účastník vyloučen nebo nebude moci získat výhru, pokud:
  • nesplní nebo poruší tyto podmínky Soutěže nebo k tomu budeme mít důvodné podezření,
  • bude podvádět, porušovat zákony nebo dobré mravy, případně bude v Soutěži uvádět nepravdivé informace.

 

3. JAK SE ZAPOJIT

 1. Ve středu 6. 3. 2024 vyhlásíme na našem Instagramu (https://www.instagram.com/barry_m_cz/) výzvu na přípravu looku. Účastníci se do soutěže mohou zapojit do 20. 3. 2024 do 23:59 hod.
 2. Zapojit se můžete tak, že připravíte jeden či více looků na dané téma. (dále jen „Look“).
 3. Fotografii Vašeho looku v Době konání zveřejněte na svém Instagramu, označte profil pořadatele (https://www.instagram.com/barry_m_cz/ a do komentáře pod soutěžní příspěvek uveďte hashtag #jsemBarryM

 

4. JAK BY MĚL VYPADAT LOOK

 1. Abychom Look zařadili do Soutěže:
  • musí být jeho autorem Účastník,
  • musí být správně označen profil pořadatele,
  • je potřeba ho zveřejnit na vlastním Instagramovém profilu,
  • je třeba, aby byl v komentáři pod příspěvkem označen hashtag.
  • Autorem Looku je Účastník a zasláním či zveřejněním Looku nám poskytuje oprávnění k užití Looku v on-line i off-line podobě, po dobu trvání majetkových práv a bez územního omezení. Oprávnění je výhradní, Účastník tedy nemůže poskytnout práva k užití Looku jiné osobě než Pořadateli.

2. Look nesmí porušovat dobré mravy, snižovat důstojnost či vážnost jiných osob nebo obsahovat prvky nekalé soutěže. Obrázkem nesmí být porušována žádná práva třetích osob, zejména právo na ochranu osobnosti nebo práva duševního vlastnictví.

3. Jakýkoliv Look můžeme ze Soutěže bez náhrady kdykoliv vyřadit a Účastníka tak vyloučit, ať už z důvodu porušení těchto podmínek či podezření na jejich porušení. V případě vyloučení nemá takový Účastník právo na náhradu nákladů či škody, která by mu mohla vzniknout.

 

5. VÝHRA V SOUTĚŽI

 1. V každé ze třech kategorií lze vyhrát věcnou výhru, která se skládá z těchto předmětů: z produktů Barry M v hodnotě cca 2 000 Kč (dále jen „Výhra“). Každý výherce může vyhrát právě jednu Výhru.
 2. Pro tuto Soutěže bude ustanovena odborná porota složená ze zástupců Pořadatele, která dne 21. 3. 2024 vyhodnotí všechny obdržené Looky (zveřejněné na Instragramu a označené hashtagem viz výše) a z Účastníků vybere celkem 3 výherce (dále jen „Výherci“). Tyto výherní Looky budou následně zveřejněny na Instagramu dne 21. 3. 2024.
 3. Rozhodnutí poroty bude konečné a nebude možné ho rozporovat.
 4. Výherce, případně jejich Zástupce, budeme kontaktovat zprávou na Instagramu do 5 pracovních dnů ode dne vyhodnocení Soutěže, aby nám sdělili doručovací adresu v ČR a telefonní číslo pro zaslání výhry.
 5. Výhru budeme zasílat prostřednictvím služby PPL. Nezastihne-li zásilka Výherce v místě doručovací adresy, bude uložena PPL depu a Výherce bude obvyklým způsobem vyrozuměn. Pokud si Výherce zásilku včas nevyzvedne, bude odeslána zpět a Pořadatel ji v takovém případě může využít dle vlastního uvážení a Výherci ji opětovně zasílat nemusí. Stejně tak se stane, pokud Výherce nesdělí Pořadateli doručovací adresu do 15 dnů od jeho výzvy k jejímu zaslání.
 6. Neneseme odpovědnost za to, že se k Výherci informace o získání Výhry nedostane, ani za případné nedoručení, ztrátu nebo poškození Výher.
 7. Výhru můžeme v případě komplikací nahradit jinými věcnými cenami podobné hodnoty, Výherci po nás nemají právo požadovat žádná finanční ani jiná plnění.
 8. Účastí v Soutěži nevzniká právní nárok na výhru a není možné ji právně vymáhat.

 

6. OSOBNÍ ÚDAJE

 1. Zapojením do Soutěže souhlasí Účastník se zpracováním osobních údajů Pořadatelem, které jsou potřebné pro účast v Soutěži, evidenci Účastníků, vyhodnocení Soutěže, komunikaci s Výherci a předání Výhry, tj. zejména jméno a příjmení podle Instagram profilu, případně další údaje, které Účastník sdělí Pořadateli.
 2. Jako Pořadatel jsme správcem osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a tyto údaje budeme zpracovávat na dobu nezbytně nutnou pro uspořádání Soutěže a případnou kontrolu. Toto zpracování je odůvodněno článkem 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Bez tohoto souhlasu se Soutěže nelze zúčastnit.
 3. Účastník (resp. Zástupce) může vzít souhlas se zpracováním osobních údajů pro uvedené účely kdykoliv zpět na adrese info@globaldelivery.cz. V případě jeho zpětvzetí však nebude možné vyhodnotit jeho účast v Soutěži nebo jej informovat o Výhře.
 4. V případě Výherců budou osobní údaje (jméno, příjmení, e-mail, poštovní adresa a telefonní číslo) dále zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro doručení Výhry a dále po dobu 3 let konce doby konání Soutěže za účelem evidence předání Výhry.
 5. Bližší informace ohledně zpracování osobních údajů (jako např. vaše práva k zajištění ochrany osobních údajů či způsobu uchovávání a zabezpečení osobních údajů) jsou k dispozici na webových stránkách Pořadatele.

 

7. INFORMACE NA ZÁVĚR

 1. Svou účastí v Soutěži souhlasí každý Účastník s těmito soutěžními podmínkami a zavazuje se je dodržovat.
 2. Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována či spravována Instagramem, ani s ním není jinak spojena.
 3. Jako Pořadatel neodpovídáme za funkčnost Instagramu, vašeho Instagram účtu, jiné technické problémy při přenosu dat na internetu nebo škody způsobené selháním systémů nebo programového vybavení, které sami neovlivníme.
 4. Jako Pořadatel můžeme tyto podmínky kdykoliv změnit, a to i v Době konání Soutěže, Soutěž tedy můžeme zkrátit, přerušit, zrušit nebo změnit Výhry. Pokud podmínky změníme, nahrajeme jejich aktuální znění na stejné místo, jako jsou tyto podmínky.
 5. Účastníci nemají právo na náhradu nákladů spojenou s účastí v Soutěži.
 6. Tyto podmínky se řídí právním řádem ČR, nabývají účinnosti dne 5. 3. 2024.
 7. V případě jakýchkoliv nejasností ohledně Soutěže se mohou Účastníci obrátit na e-mailovou adresu bodnarova@globaldelivery.cz

 

V Praze dne 5. 3. 2024.

arrow-up