Pravidla tvůrčí soutěže "40. narozeniny Barry M"

I. KDO A KDY SOUTĚŽ POŘÁDÁ

Jsme obchodní společnost Global Delivery s.r.o., se sídlem Praha 6 – Dejvice,  Thákurova 676/3, PSČ 160 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn.     C 270401, IČO: 05766648 (dále jen „Pořadatel“) a pořádáme v termínu ode dne 16. 5. 2022 do 31. 5. 2022 (dále jen „Doba konání“) tvůrčí soutěž zvanou „40. narozeniny Barry M“ (dále jen „Soutěž“) a tímto stanovujeme pravidla a podmínky Soutěže, jejichž znění najdete na internetové stránce www.globaldelivery.cz (dále jen „Pořadatel“)

II. KDO A JAK SE MŮŽE ZAPOJIT

1.     Do Soutěže se může zapojit každý účastník z České republiky a Slovenské republiky ve věku od 18 let výše (dále jen „Účastník“), který splní podmínky Soutěže.

2.     Každý Účastník (resp. Zástupce) musí mít zřízený a po Dobu konání Soutěže aktivní a veřejný vlastní profilový účet na sociální síti Instagram (dále jen „Instagram“) a dodržovat pravidla užití Instagram. Pokud Instagram účet Účastníka (resp. Zástupce) z jakéhokoliv důvodu zanikne, můžeme Účastníka ze Soutěže vyřadit. 

3.     Každý Účastník se smí účastnit Soutěže vícekrát, a to více looky – makeupy na dané téma i ve všech kolech jedním Instagram účtem. Zakázáno je účastnit se Soutěže skrze Instagram účet jiné osoby.

4.     Ze Soutěže může být Účastník vyloučen nebo nebude moci získat výhru, pokud:

a)    nesplní nebo poruší tyto podmínky Soutěže nebo k tomu budeme mít důvodné podezření,

b)    bude podvádět, porušovat zákony nebo dobré mravy, případně bude v Soutěži uvádět nepravdivé informace.

 

III. JAK SE ZAPOJIT

1.     16.5. 2022 vyhlásíme na našem Instagramu (https://www.instagram.com/barry_m_cz/) a také na profilu Diany Vitikačové (https://www.instagram.com/muadiana.v/) výzvu na přípravu looku na téma: kaleidoskop aneb trendy v líčení posledních 40 let. 

2.     Zapojit se můžete tak, že připravíte jeden či více looků na dané téma. (dále jen „Look“). 

3.     Fotografii Vašeho looku v době konání, zveřejněte na svém Instagramu, označte a začněte sledovat profily pořadatelů (https://www.instagram.com/barry_m_cz/ a https://www.instagram.com/muadiana.v/ a do komentáře pod soutěžní příspěvek uveďte #BarryMnarozeniny.

IV.  JAK BY MĚL VYPADAT LOOK

1.     Abychom Look zařadili do Soutěže: 

a)    musí být jeho autorem Účastník, 

b)    musí být správně označen oběma profily pořadatelů

c)     je potřeba ho zveřejnit na vlastním Instagramovém profilu

d)    je třeba, aby byl v komentáři pod příspěvkem označen hashtagy

e)    autor looku musí sledovat oba profily (https://www.instagram.com/barry_m_cz/, https://www.instagram.com/muadiana.v/)

2.     Autorem Looku je Účastník a zasláním či zveřejněním Looku nám poskytuje oprávnění k užití Looku v on-line i off-line podobě, po dobu trvání majetkových práv a bez územního omezení. Oprávnění je výhradní, Účastník tedy nemůže poskytnout práva k užití Looku jiné osobě než Pořadateli. 

3.     Look nesmí porušovat dobré mravy, snižovat důstojnost či vážnost jiných osob nebo obsahovat prvky nekalé soutěže. Obrázkem nesmí být porušována žádná práva třetích osob, zejména právo na ochranu osobnosti nebo práva duševního vlastnictví. 

4.     Jakýkoliv Look můžeme ze Soutěže bez náhrady kdykoliv vyřadit a Účastníka tak vyloučit, ať už z důvodu porušení těchto podmínek či podezření na jejich porušení. V případě vyloučení nemá takový Účastník právo na náhradu nákladů či škody, která by mu mohla vzniknout. 

 

V.    VÝHRA V SOUTĚŽI

Po Dobu konání Soutěže bude ustanovena odborná porota složená ze zástupců Pořadatele, která dne 9. 6. 2022 vyhodnotí všechny obdržené Looky (zveřejněné na Instragramu a označené oběma hashtagy viz výše) a z Účastníků vybere celkem 3 výherce, jejichž bude nejkreativnější (dále jen „Výherci“). Tyto výherní Looky budou následně zveřejněny na Instagramu pořadatele.

Rozhodnutí poroty bude konečné a nebude možné ho rozporovat. 

Výherci získají balíček produktů Barry M: 1. místo (narozeninová paletka očních stínů + balíček v hodnotě 2 000Kč), 2. místo (mini shadow paletka očních stínů + balíček v hodnotě 1500 Kč), 3. místo (mini shadow paletka očních stínů + balíček v hodnotě 1000 Kč).

Výherce, případně jejich Zástupce, budeme kontaktovat zprávou na Instagramu do 5 pracovních dnů ode dne vyhodnocení Soutěže, aby nám sdělili doručovací adresu v ČR a telefonní číslo pro zaslání výhry. 

Výhru budeme zasílat prostřednictvím služby PPL. Nezastihne-li zásilka Výherce v místě doručovací adresy, bude uložena PPL depu a Výherce bude obvyklým způsobem vyrozuměn. Pokud si Výherce zásilku včas nevyzvedne, bude odeslána zpět a Pořadatel ji v takovém případě může využít dle vlastního uvážení a Výherci ji opětovně zasílat nemusí. Stejně tak se stane, pokud Výherce nesdělí Pořadateli doručovací adresu do 15 dnů od jeho výzvy k jejímu zaslání. 

Neneseme odpovědnost za to, že se k Výherci informace o získání Výhry nedostane, ani za případné nedoručení, ztrátu nebo poškození Výher. 

Výhru můžeme v případě komplikací nahradit jinými věcnými cenami podobné hodnoty, Výherci po nás nemají právo požadovat žádná finanční ani jiná plnění.

Účastí v Soutěži nevzniká právní nárok na výhru a není možné ji právně vymáhat. 

 

VI.  OSOBNÍ ÚDAJE

Zapojením do Soutěže souhlasí Účastník se zpracováním osobních údajů Pořadatelem, které jsou potřebné pro účast v Soutěži, evidenci Účastníků, vyhodnocení Soutěže, komunikaci s Výherci a předání Výhry, tj. zejména jméno a příjmení podle Instagram profilu, případně další údaje, které Účastník sdělí Pořadateli.

Jako Pořadatel jsme správcem osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a tyto údaje budeme zpracovávat na dobu nezbytně nutnou pro uspořádání Soutěže a případnou kontrolu. Toto zpracování je odůvodněno článkem 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Bez tohoto souhlasu se Soutěže nelze zúčastnit. 

Účastník (resp. Zástupce) může vzít souhlas se zpracováním osobních údajů pro uvedené účely kdykoliv zpět na adrese info@globaldelivery.cz. V případě jeho zpětvzetí však nebude možné vyhodnotit jeho účast v Soutěži nebo jej informovat o Výhře.

V případě Výherců budou osobní údaje (jméno, příjmení, e-mail, poštovní adresa a telefonní číslo) dále zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro doručení Výhry a dále po dobu 3 let konce doby konání Soutěže za účelem evidence předání Výhry.

Bližší informace ohledně zpracování osobních údajů (jako např. vaše práva k zajištění ochrany osobních údajů či způsobu uchovávání a zabezpečení osobních údajů) jsou k dispozici na webových stránkách Pořadatele. 

 

INFORMACE NA ZÁVĚR

Svou účastí v Soutěži souhlasí každý Účastník s těmito soutěžními podmínkami a zavazuje se je dodržovat.

Tato soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována či spravována Instagramem, ani s ním není jinak spojena.

Jako Pořadatel neodpovídáme za funkčnost Instagramu, vašeho Instagram účtu, jiné technické problémy při přenosu dat na internetu nebo škody způsobené selháním systémů nebo programového vybavení, které sami neovlivníme.

Jako Pořadatel můžeme tyto podmínky kdykoliv změnit, a to i v Době konání Soutěže, Soutěž tedy můžeme zkrátit, přerušit, zrušit nebo změnit Výhry. Pokud podmínky změníme, nahrajeme jejich aktuální znění na stejné místo, jako jsou tyto podmínky.

Účastníci nemají právo na náhradu nákladů spojenou s účastí v Soutěži. 

Tyto podmínky se řídí právním řádem ČR, nabývají účinnosti dne 7. 11. 2021

V případě jakýchkoliv nejasností ohledně Soutěže se mohou Účastníci obrátit na e-mailovou adresu siroka@globaldelivery.cz

 

V Praze dne 13. 5. 2022